Vi ønsker å ta en posisjon som differensierer oss fra konkurrentene på en attraktiv og tydelig måte. Vår strategiske posisjon er #friskeopplevelser. Gjennom å tilby friske opplevelser hele året, ta posisjon som et opplevelsesreisemål i norgestoppen. Visit Nordvest baserer sin strategi på FNs 17 bærekraftmål. En bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Vi skal bidra til å bevare natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og bidra til økt omsetning og verdiskaping i næringen, som også gir ringvirkninger ut over den tradisjonelle reiselivsnæringen. Vi skal være med å bidra til å skape gode holdninger til samfunnsansvar og fremme god gjesteadferd. Våre etiske retningslinjer skal bidra til at vi tar samfunnsansvar, være relevante og enkle å forstå, og at våre verdier skal prege vår kultur og praksis overfor medarbeidere, kunder, leverandører, konkurrenter og samarbeidspartnere. Eksterne og interne rammebetingelser vil i mer eller mindre grad påvirke hvor stor mulighet vi har til å påvirke og jobbe med våre fokusområder. Dette gjelder både lokale, regionale og nasjonale føringer som påvirker oss og vår virksomhet finansielt og organisatorisk. Vi skal ha en kontinuerlig dynamisk endringsvilje i forhold til det som skjer rundt oss.

Vår visjon
Vi skaper friske opplevelser

Vårt mål:
Få flere gjester til å komme hit hele året
Få gjestene våre til å bli lenger
Få gjestene til å legge igjen mer penger

Våre fokusområder:
#1 Markedet – skape reiselyst hos den bærekraftige gjesten
#2 Produktene – kvalitetsfokus og bærekraftig produkt- og destinasjonsutvikling
#3 Nettverket – kompetanseheving, samarbeid og informasjonsflyt

Last ned hele strategidokumentet her (revidert april 2021)
Dokumentet tar utgangspunktet i strategi for Visit Nordmøre og Romsdal AS 2015, (revidert høsten 2019) med årlige revisjonsgjennomganger i styret heretter. Vi legger i tillegg til grunn Fjord Norge sitt «Scenario 2030 – Attraktivitet gjennom bærekraft». Tre utvalgte mål fra FN har ekstra fokus gjennom våre fokusområder: nr 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr 11 Bærekraftige byer og samfunn og nr 13 Stoppe klimaendringene. Revidert versjon vedtatt i styret Visit Nordvest: 21.april 2021.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål vedr. vår strategi, tiltak og aktiviteter.

Les og last ned årsrapporter her:
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020 
Årsrapporter fra 2015-2018